W okresie świątecznym 29.11.2023 - 05.01.2024 zamówienia będą realizowane do 15 dni roboczych.

Regulamin sklepu www.emlar-materace.pl

I. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

 1. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: http://emlar-materace.pl, za pośrednictwem, którego Klient może nabyć Towar od Sprzedawcy.
 2. SPRZEDAWCA – EMLAR Materace s.c. Łukasz Gawlik Emil Szymański 63-640 Bralin, ul. J. Piłsudzkiego 34 NIP 6192051478, REGON 385996969.
 3. KLIENT – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, również osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym Kodeks Cywilny przyznaje zdolność prawną – dokonuje zakupu Towaru w ramach Sklepu.
 4. KONSUMENT – Klient, o którym mowa w art.221 Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 5. TOWAR – wszystkie produkty prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 6. USŁUGI DODATKOWE – prezentowane i możliwe do nabycia odrębnie u Sprzedawcy.
 7. KONTO – osobisty panel przydzielony Klientowi w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, oznaczony loginem i hasłem podanym przez Klienta (utworzone w wyniku prawidłowej rejestracji Klienta), za pomocą którego są gromadzone i przechowywane dane podane przy rejestracji oraz złożonych zamówieniach.
 8. REJESTRACJA – założenie Konta przez Klienta w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj towaru oraz jego liczbę.
 10. UMOWA – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 11. DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 13. UMOWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, nr 827).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne zasady i warunki funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu.
 2. Celem prowadzonej działalności Sklepu jest prezentowanie oferowanych produktów przez Sprzedawcę oraz zawieranie umów sprzedaży tychże towarów na odległość.
 3. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. – Dz. U. 2014, nr 827).
 4. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Regulamin dostępny na stronie sklepu internetowego: http://emlar-materace.pl/regulamin
 5. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy poprzez:
 • pocztę elektroniczną: biuro@emlar-materace.pl
 • telefonicznie: +48 785 799 474, +48 606 432 283
 • listownie na adres korespondencyjny: EMLAR Materace s.c. Łukasz Gawlik Emil Szymański 63-640 Bralin, ul. J. Piłsudzkiego 34.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta: komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, dostępu do poczty elektronicznej, odpowiedniego oprogramowania (tj. przeglądarka internetowa).
 2. Oferta przedstawiona w Sklepie Internetowym obowiązuje tylko na terenie Polski, a wszelkie zawarte umowy za jego pośrednictwem są zawierane w języku polskim.
 3. W celu dokonania zakupu na stronie Sklepu Klient może dokonać bezpłatnej rejestracji lub złożyć zamówienie bez rejestracji podając niezbędne dane w specjalnym formularzu.
 4. Informacje zawarte na stronie Sklepu tj. opisy, parametry techniczne, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 5. Sprzedawca zastrzega, że wymiary mebli tapicerowanych zawartych na stronie Sklepu są podane w centymetrach i ich tolerancja wynosi +/_ 4 cm.
 6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia dokumentu sprzedaży bez konieczności uzyskania podpisu Klienta. W sytuacji jeżeli Klient prowadzi działalność gospodarczą i dokumentem sprzedaży ma być faktura VAT, powinien taką informację zawrzeć przy składaniu zamówienia. Brak takiej informacji będzie wiązał się z wystawieniem paragonu fiskalnego bez możliwości wystawienia faktury VAT.

IV. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Wszystkie towary dostępne na stronie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe.
 2. Materiały z których są wykonane materaca, pod wpływem temperatury mogą zmienić swoją objętość, dlatego tolerancja błędu wysokości materaca to +/- 1 cm do 1,5 cm oraz 2% na długości i szerokości.
 3. Zamówienie można złożyć na dwa sposoby:
 • za pośrednictwem Sklepu: http://emlar-materace.pl poprzez rejestrację Konta lub bez rejestracji (szybkie zakupy), oraz
 • poczty elektronicznej: biuro@emlar-materace.pl

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie niezbędnych danych osobowych na stronie Sklepu tj.: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, itp. Złożenie zamówienia poprzez adres e-mail wymaga podania nie tylko danych osobowych, ale również wybranego towaru, tkaniny oraz wszystkich niezbędnych informacji do poprawnej realizacji zamówienia. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Złożone zamówienie poprzez Sklep Internetowy zostanie automatycznie potwierdzone, natomiast zamówienie złożone poprzez pocztę elektroniczną wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę, powinno to nastąpić w ciągu 2 dni roboczych na podany przez Klienta adres e-mail. Zmiany w zamówieniu lub anulacja jest możliwa do dnia wpłaty całkowitej kwoty za zamówienie na konto Sprzedawcy. Zmiany lub anulacji należy dokonać na adres poczty elektronicznej: biuro@emlar-materace.pl. W sytuacji braku możliwości potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji z winy Klienta – błędne dane kontaktowe, zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Informacja dotycząca całkowitej kwoty zamówienia jest podana w potwierdzeniu zamówienia, natomiast dane do przelewu zostaną przesłane w osobnej wiadomości „Oczekiwanie na płatność przelewem bankowym”, tym samym jest to traktowane jako zawarcie Umowy Sprzedaży Klienta ze Sprzedawcą. Umowa sprzedaży w przypadku zamówienia złożonego poprzez pocztę elektroniczną, zawierana jest w momencie potwierdzenia zwrotnego przez Klienta wiadomości zawierającej wszelkie szczegóły zamówienia. Zawarcie Umowy Sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Klient może zamówić towar w tkaninie niestandardowej, kalkulacja takiego zamówienia jest realizowana indywidualnie w zależności od wybranej grupy tkanin. Takie zamówienie ma status „zamówienie specjalne”.

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

 1. Czas realizacji zamówienia podany przy każdym produkcie:
 • w przypadku wyboru płatności przelewem liczony jest od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy,
 • w przypadku wyboru sprzedaży ratalnej liczony jest od dnia zawarcia umowy Klienta z bankiem.

W sytuacji jeżeli czas realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy ulegnie wydłużeniu, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną. Dostawa towaru odbywa się na terytorium RP. Towar dostarczany jest na adres podany w zamówieniu, chyba, że Strony ustalą inaczej. Oferowane są następujące formy dostawy towaru:

 • za pośrednictwem firmy kurierskiej,
 • transport własny Sprzedawcy,
 • odbiór własny u Sprzedawcy.

Dostawca towaru nie ma obowiązku wniesienia Towaru. Klient powinien zapewnić we własnym zakresie pomoc w celu wniesienia Towaru, chyba, że wykupi usługę wniesienia towaru, jednak konieczna będzie pomoc drugiej osoby. Godziny dostawy Towaru są zależne od wielu czynników i nie ma możliwości dostosowania się do życzeń Klientów. Sprzedawca wraz z Towarem dostarcza dokument zakupu, instrukcję montażu i konserwacji oraz kartę gwarancyjną. Czas dostawy może ulec opóźnieniu, jednak będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Koszt dostawy zawiera: koszty transportu, opakowania oraz kosztów logistycznych. W sytuacji jeżeli koszt dostawy wynosi 0 zł, Klient ponosi koszt tylko samego produktu. W przypadku nie odebrania towaru po wcześniejszym potwierdzeniu przez Klienta szczegółów dostawy (dnia, godziny, itp.) zostanie on obciążony jej kosztami oraz kosztami przesyłki zwrotnej o czym poinformuje Sprzedawca. Punkt ten nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia sytuacji losowych lub sytuacji od niego niezależnych, na które nie miał wpływu. Z chwilą wydania towaru Klientowi przejmuje on odpowiedzialność za stan Towaru w sytuacji przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Klient podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez firmę kurierską lub transport Sprzedawcy powinien sprawdzić stan otrzymanej przesyłki. W przypadku widocznych uszkodzeń paczki konieczne jest spisanie protokołu w obecności przewoźnika. Brak protokołu może spowodować odrzucenie reklamacji z tytułu uszkodzeń transportowych.

VI. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN).
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności:
 • przelew na podane konto Sprzedawcy,
 • gotówka przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy,
 • w systemie ratalnym.

Towar „zamówienia specjalnego” obowiązuje tylko i wyłącznie płatność przelewem na konto Sprzedawcy. Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. W sytuacji braku płatności w podanym terminie, Sprzedawca może wyznaczyć dodatkowy termin na uregulowanie płatność. Jeżeli Klient nie podejmie stosownych działań, Sprzedawca może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VII. GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary zawarte w ofercie Sklepu są objęte 24 miesięczną gwarancją jakości. Termin gwarancji jest liczony od daty wydania Towaru Klientowi.
 2. Klient może złożyć reklamację z tytułu:
 • rękojmi na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca rękojmia jest wyłączona,
 • gwarancji, której udzielamy jako Producent.

Reklamacji nie podlegają wady, które wynikły z winy Klienta lub Konsumenta.

 • do materacy zalecamy stosowanie stelaża z przerwami miedzy listwami nie większymi niż 4 cm, w przeciwnym wypadku nie zostanie udzielona gwarancja na materac.
 • zalecamy obracanie materaca co 2-3 miesiące.
 • zapadnięcia do 2 cm są zjawiskiem naturalnym wynikającym z eksploatacji materaca.

Sprzedawca również nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki Klienta przy składaniu zamówień. Klient składający reklamację powinien ją przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@emlar-materace.pl i podać następujące informacje: dane osobowe, adres pod którym znajduje się reklamowany Towar, telefon kontaktowy wraz z opisem zidentyfikowanej wady oraz zdjęcia ją obrazujące. Jeżeli przesłane informacje będą niekompletne Sprzedawca przed rozpatrzeniem zgłosi się o uzupełnienie niezbędnych danych. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia. Odpowiedź Sprzedawcy jest kierowana na podany adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wskaże inny sposób kontaktu. Jeżeli Sprzedawca w ciągu podanego powyżej czasu nie ustosunkuje się do roszczenia Klienta uznaje się, że zostało ono zaakceptowane. Uznana reklamacja, w miarę możliwości będzie realizowana na miejscu u Klienta, bądź Konsumenta, natomiast w sytuacji gdy realizacja będzie wymagała zabrania uszkodzonego elementu do naprawy w warunkach fabrycznych, Klient/Konsument powinien wydać element przedstawicielowi Serwisu Producenta. Wybór sposobu usunięcia wady oraz miejsca realizacji naprawy dokonuje Sprzedawca. Jeżeli naprawiony element zostanie zwrócony poprzez firmę transportową, Klient powinien przed odbiorem sprawdzić przesyłkę czy nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń. W razie stwierdzenia uchybień prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności Dostawcy. Jeżeli Sprzedawca stwierdzi, że naprawa towaru lub wymiana na nowy nie jest możliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, nastąpi anulacja transakcji.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient/Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Producenta ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w punkcie VIII.5 oraz punkcie VIII.7.
 2. Klient/Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Oświadczenie należy wysłać przed upływem terminu:
 • pocztą na adres korespondencyjny: EMLAR Materace s.c. Łukasz Gawlik Emil Szymański 63-640 Bralin, ul. J. Piłsudzkiego 34, lub
 • pocztą elektroniczną na adres: biuro@emlar-materace.pl.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz EMLAR Materace s.c. Łukasz Gawlik Emil Szymański Polska 63-640 Bralin, ul. Wrocławska 99B., niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej na aukcji publicznej

IX. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep Internetowy administruje Sprzedawca. Wszelkie prawa do Sklepu, jego domeny internetowej, nazwy, szaty graficznej, zamieszczanych zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na Sklepie stanowią własność Sprzedawcy, a Klient może z nich korzystać tylko w sposób zgodny z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Za pośrednictwem Sklepu świadczone są usługi elektroniczne umożliwiające przeglądanie zawartości Sklepu oraz składania zamówień na umieszczone tam Towary, a także usługa newslettera. Korzystanie z ww. usług jest bezpłatne.
 3. Newsletter jest to usługa świadczona drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi informacji o aktualnych promocjach oraz dostępnych w Sklepie Towarach. Newsletter jest przesyłany w formie listu elektronicznego, wyłącznie za zgodą Kupującego, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 4. Umowa o zawarcie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą:
 • dokonania rejestracji w Sklepie i zaakceptowaniu Regulaminu przez Kupującego – dla Kupujących zarejestrowanych w Sklepie,
 • z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu przez Kupującego – dla Kupujących niezarejestrowanych w Sklepie,
 • w przypadku usługi newslettera – z chwilą aktywowania przez Kupującego subskrypcji newslettera.

Rejestracja w Sklepie i utworzenie Konta umożliwia Klientowi dostęp do niektórych funkcji niedostępnych dla niezarejestrowanych Klientów, m.in. historii zakupów, adresu dostawy itp. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient ma prawo rozwiązać umowę bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. W tym celu Klient powinien wysłać poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@emlar-materace.pl wiadomości o usunięcie konta oraz jeżeli dokonał subskrypcji newslettera o jej zaprzestanie. Rozwiązanie przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na ważność umowy kupna Towarów za pośrednictwem Sklepu. Sprzedawca informuje, że niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Klientów za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Podejmowanie przez Klientów czynności, które mogłyby destabilizować, zakłócać działanie Sklepu, utrudniać dostęp do Sklepu Sprzedawcy lub innym Klientom. W przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulamin lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Klienta w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będącym uciążliwym dla innych Klientów, Sprzedawca ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcji Sklepu. Sprzedawca informuje, że Sklep wykorzystuje pliki cookie’s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klientów, a tym aby umożliwić zapamiętanie danych logowania, utrzymywać rozpoczęte sesje, a także w celu tworzenia statystyk oglądalności materiałów zamieszczonych w Sklepie. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną oraz funkcjonowania Sklepu, a także zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: biuro@emlar-materace.pl lub listownie na adres: EMLAR Materace s.c. Łukasz Gawlik Emil Szymański 63-640 Bralin, ul. J. Piłsudzkiego 34. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni, a odpowiedzi zostaną przesłane na adres wskazany przez Zgłaszającego. Jeżeli dane dotyczące reklamacji nie będą kompletne, Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie informacji danej reklamacji we wskazanym zakresie. Sprzedawca w miarę możliwości zapewnia ochronę przesyłanych treści cyfrowych i danych poprzez stosowanie środków technicznych i specjalnego oprogramowania w celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione (np. szyfrowanie SSL, oprogramowanie antywirusowe, hasła dostępu). Jednakże Sprzedawca informuje, że korzystanie z sieci internetowej i usług świadczonych drogą elektroniczną niesie zagrożenie przedostania się do systemu i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania lub nieupoważnionego dostępu do danych Klienta przez osoby trzecie. Klient jest zobowiązany chronić swoje dane (login i hasło dostępu) do konta w Sklepie oraz nie udostępniać ich osobom postronnym oraz stosować odpowiednie zabezpieczenie systemowe (np. oprogramowanie antywirusowe) w celu zminimalizowania zagrożeń związany pozyskaniem danych przez osoby nieupoważnione. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Sklepu spowodowane działaniem siły wyższej, awarii łączy lub sprzętu nie będącego własnością Sprzedawcy, a także wywołane niedozwoloną ingerencją Klientów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu spowodowany prowadzonymi pracami konserwacyjnymi, wprowadzaniem ulepszeń lub zmian na stronie Sklepu. Sprzedawca w miarę możliwości będzie informował o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania poprzez odpowiednie komunikaty.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania Pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Klienta/Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

© Emlar 2024 | All rights reserved.

Koszyk

0
image/svg+xml

Koszyk jest pusty.

Kontynuuj zakupy